Dheere Dheere Se Meri Zindagi Lyrics in Sanskrit

Dheere Dheere Se Meri Zindagi Lyrics in Sanskrit

प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वम्हृदयस्येमां वार्त्तां कथयान्यहं कम्? तव मम मम तव एक प्राणाः एक प्राणाः किं कुर्याम्?भ्रमाणि नृत्यानि गायानि लिखानितव कृते किं कुर्याम्? शनैः शनैः मम जीवने आगच्छशनैः शनैः मम हृदयं चोरयत्वत्तः प्रेम कति मे शुभ्रे! प्रियतमे!सति मेलने जानीहि ज्ञापने सायं हि तत् कार्यं हि तत्त्वां विना सुहृदे!निद्रा नहि त्वारामो नहित्वां विना सुप्रिये! … Read more

Aao Bachchon Tumhe Dikhayen Lyrics in Sanskrit 

Aao Bachchon Tumhe Dikhayen Lyrics

एत बालकाः दर्शयामि वस्तेजो हिन्दुस्थानस्य, तेजो भारतवर्षस्य।अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य।वन्दे मातरं वन्दे मातरम्॥ उत्तरभागे रक्षणकर्ता नगाधिराजो विख्यातःदक्षिणदेशे पदक्षालको महासागरः प्रख्यातः।पश्यत गङ्गायमुनातीरं परं पावनं भूलोकेस्थाने स्थाने यद्दिव्यत्वं नैव सुराणामपि नाकेएकमेव तत् स्थानं चैतत् देवानामवतारस्य॥अस्य॥ रजपूतानामेतत् स्थानं खड्गे येषामभिमानःधर्मरक्षणे युद्धे मरणं यैर्मन्यते सम्मानः।अत्रैवासीत् प्रतापवीरो विश्वेऽस्मिन् यो बहुमान्यःशीलरक्षणे भस्मीभूताः अत्रासङ्ख्याः पद्मिन्यःरजः सुपूतं वीरपदाब्जैः स्थानं चैतद्देशस्य॥अस्य॥ वङ्गोयं … Read more